Angelokastro, Korfu
Weg zum Angelokastro (West-Korfu).