Travel-Infopoint.de

Korfu, Paleo Perithia
Kirche des Bergdorfes Paleo Perithia (Nord-Ost Korfu).