Scala Sikamineas / Lesvos
Kleine Kapelle am Hafen von Scala Sikamineas.