Agora in Limenas, Thassos
Antike Ausgrabungstätte (Agora) in Limenas, der Hauptstadt von Thassos.