Scala Sikamineas / Lesbos
Kleine Kapelle am Hafen von Scala Sikamineas.